Laadittu: 25.5.2018
Päivitetty: 11.09.20
23

Registerbeskrivning

Pionhemmets kund- och marknadsföringsregister.

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna registerbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionhemmet – Pionien Koti
FO-nummer: 1917611-0

Kontaktuppgifter:
Adress: Hussintie 15
Postnummer: FI-23310
Postanstalt: Taivassalo, Finland
E-post: pioni@pioni.fi

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret:
Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionhemmet
Tuula Uusi-Honko
Adress: Hussintie 15
Postnummer: FI-23310
Postanstalt: Taivassalo, Finland
E-post: pioni@pioni.se

2. De registrerade

Registret innehåller information om Taivassalon puutarhapalvelu / Pionhemmets kunder och potentiella kunder.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen eller samtycke.

Personuppgifternas och registrets användningsändamål:

Personuppgifterna används i enlighet med 19 § i personuppgiftslagen för hantering av kundrelationer och marknadsföring.

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande personinformation:

Kontaktuppgifter
namn
adress
E-post
telefonnummer
kundinformation:

information om köpta produkter / tjänster
direktmarknadsföringstillstånd och -förbud som kunden meddelat.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen

Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionhemmet
Tuula Uusi-Honko
Hussintie 15
FI-23310 Taivassalo, Finland
E-post: pioni@pioni.fi

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten.

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna samlas in från den registrerade själv t.ex. via en elektronisk blankett. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras från telefonbolagets telefonkatalogregister, samt från motsvarande andra offentliga och privata organisationer som erbjuder personuppgiftstjänster samt från allmänt tillgängliga Internetkällor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Taivassalon puutarhapalvelu Ky /Pionhemmet. I motiverade fall är det möjligt att utlämna personinformation till utomstående tjänsteleverantörer som följer dataskyddsbestämmelserna.

8. Behandlingens varaktighet

Följande allmänna principer gäller för behandlingens varaktighet

Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består.

En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring direkt via länken i de e-postmeddelanden vi skickar.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs i huvudsak inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Varukorg
Rulla till toppen